↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2022

XIX Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki

(19th International Conference of Students and Young Scientists, ICSYS 2022)

W dniach 12-14 września 2022 roku w Dąbkach odbyła się kolejna edycja Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowaną wspólnie przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (WEII PK) i Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego (WI ZUT).  

Patronat nad Konferencją objął Profesor dr hab. Inż. Józef Kuczmaszewski – przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Współorganizatorami również były: oddział Stowarzyszenia Elektryków Polski  w Koszalinie, oraz koszaliński oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tegoroczna edycja miała po raz pierwszy oficjalnie charakter międzynarodowy.

W pierwszym dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny dotyczący perspektyw rozwoju w Elektronice, Informatyce i Inżynierii Produkcji. Prowadzone dyskusje i prezentowane wystąpienia obejmowały jednak szerszy zakres tematyczny stanowiąc naturalną okazję do nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi reprezentowanymi na Konferencji.

Oficjalne otwarcie odbyło się 13 września 2022 r. Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra, po czym głos zabrali: Dziekan WI ZUT prof. Jerzy Pejaś i Dziekan WEiI PK prof. Krzysztof Rokosz. W wystąpieniach inaugurujących konferencję podkreślono m.in. wieloletni charakter konferencji oraz możliwości jakie daje bezpośrednia wymiana doświadczeń przekazywana w trakcie spotkań konferencyjnych.

   

Konferencja była rekordowa pod względem liczby reprezentowanych ośrodków oraz liczby uczestników. W sumie, wśród blisko 60 gości biorących udział w Konferencji znalazły się reprezentacje następujących ośrodków akademickich:

 • Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania)
 • Uniwersytet w Komarno (Słowacja)
 • Uniwersytet w Żylinie (Słowacja)
 • Uniwersytet w Pilznie (Czechy)
 • Politechnikę w Chemnitz (Niemcy)
 • Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej
 • Politechnikę Lubelską
 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
 • Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach
 • Politechnikę Wrocławską
 • PWSZ w Nysie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnikę Poznańska
 • ZUT w Szczecinie
 • Politechnikę Koszalińską

Wśród zaproszonych gości byli:

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT— Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie

dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. Politechniki Lubelskiej — Redaktor czasopisma „Applied Computer Science”, czł. KIP PAN,

dr hab inż Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ — Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, redaktor czasopisma „Foundations of Management”, czł. KIP PAN

prof. Milan Edl — Dziekan Wydziału Zarzadzania, University of West Bohemia, Pilzno, CZ

prof. dr hab. inż. Antoni Świć — Kierownik Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej, czł. KIP PAN

doc. dr inż. Julian Jakubowski — Dziekan Wydziału zamiejscowego UZ w Sulechowie

dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH – Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej, czł. KIP PAN

dr inż. Robert Waszkowski — Wicedyrektor Instytutu Systemów Informatycznych, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

dr hab. inż.  Andrzej  Jardzioch, profesor ZUT — Wicedyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, redaktor czasopisma „Zarzadzanie przedsiębiorstwem”,  czł. KIP PAN

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr hc. — Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej.

dr hab. inż Jerzy Korczak, prof. PK – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Politechniki Koszalińskiej

Po powitaniu gości i otwarciu oficjalnym Konferencji kolejnym punktem programu była sesja poświęcona perspektywom współpracy. Swoje osiągnięcia i plany zaprezentowały: WEII PK (prof. Krzysztof Rokosz), WI ZUT (prof. Jerzy Pejaś), Uniwersytet w Saragossie (Lucia Diaz Perez), Politechnika Lubelska (prof. Arkadiusz Gola), Uniwersytet Zielonogórski (prof. Justyna Patalas Maliszewska). Sesja ta była naturalnym przedłużeniem dyskusji, które odbyły się w dniu poprzedzającym inaugurację w trakcie panelu dyskusyjnego. W zasadniczej części konferencji przedstawiono 23 artykuły z czego 20 w ramach sesji posterowej natomiast 3 wystąpienia zostały wzbogacone prezentacjami stanowisk laboratoryjnych. Dotyczyły one wirtualnej rzeczywistości, prezentacji obrazów medycznych i projektowania aplikacji wspomagających systemy sterowania.

Zgłoszone materiały zostaną opublikowane w trzecim tomie monografii „Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji”, a także w czasopismach z listy ministerialnej m. in. „Applied Computer Science”, „Foundations of Management” i in.

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji dokumentują załączone zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebiegu. Merytoryczny przebieg konferencji jest udokumentowany na stronie https://icsys.tu.koszalin.pl/timetable/  natomiast pod adresem https://icsys.tu.koszalin.pl/gallery-2022/ są dostępne obszerne galerie z wydarzenia.