Specjalności

Katedra prowadzi 2 specjalności:

  • Informatyka w Zarządzaniu (kierunek: Informatyka, specjalność inżynierska). 

Profil kształcenia obejmuje dwa podstawowe aspekty zastosowań IT w obszarach szeroko rozumianego biznesu i administracji. Biznesowe zastosowania IT wiążą się z umiejętnością praktycznego wykorzystania metod badań operacyjnych i symulacji komputerowej implementowanych w systemach komputerowo zintegrowanego zarządzania klasy ERP. Absolwenci tej specjalności łączą wiedzę z obszaru budowy i eksploatacji współczesnych technologii informatycznych, z wiedzą z obszaru inżynierii produkcji, inżynierii jakości i inżynierii wiedzy, a także utrzymania ruchu, projektowania sieci dystrybucji i zarządzania logistycznego. Wiedza ta jest wsparta znajomością metodyk oceny i zarządzania procesami biznesowymi (ITIL, CMMI), jak również znajomością metod modelowania procesów (UML, BPMN). Do dyspozycji studentów są licencjonowane systemy klasy ERP firm: proAlpha., IFS oraz Rekord, jak również system branży medycznej KS-Somed.

Zastosowania IT w obszarach planowania i administracji procesów produkcyjnych i usług związane są z zarządzaniem projektami informatycznymi, a w szczególności zarzadzaniem łańcuchami dostaw. Kładziony jest nacisk na umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność przekazywania i wymiany informacji, idei, problemów i rozwiązań zarówno specjalistom (tzn. zorientowanemu merytorycznie audytorium), jak i niespecjalistom (np. przyszłym klientom lub konsumentom). Zdobyte kompetencje umożliwiają absolwentom samodzielne prowadzenie firmy lub pracę w charakterze konsultanta. Kompetencje te umożliwiają właściwą ocenę i interpretację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego najbliższym otoczeniu, a także skuteczną i kreatywną współpracę w zespołach, transfer technologii i innowacji, np. w zakresie wyboru i implementacji metodyk prowadzenia projektów (zarówno tych klasycznych jak: PMI, PRINCE, RUP, jak i nowoczesnych takich jak: Agile, Lean, SCRUM, XP).Istnieje możliwość uzyskania certyfikatów RUP/IBM przy współpracy z Centrum Kompetencyjnym IBM przy Politechnice Koszalińskiej.

  • Informatyczne Systemy Zarządzania (kierunek: Informatyka, specjalność magisterska).

Profil kształcenia przygotowuje specjalistów w zakresie doboru i wdrażania systemów komputerowo wspomaganego podejmowania decyzji (np. klasy CRM, MRP, ERP itp.). Oprócz przedmiotów ściśle informatycznych obejmujących metody programowania deklaratywnego i programowania w środowisku MATLAB prowadzone są również przedmioty kształtujące kompetencje „miękkie”. Studenci nabywają umiejętności z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania logistycznego itp. W profilu tym szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność pracy w zespołach projektowych łączących zarówno specjalistów od wdrożeń IT, jak i niespecjalistów (inwestorów, klientów) – a w konsekwencji kształtujący umiejętność formułowania, przekazywania i wymiany zdobytej wiedzy tak w zakresie specyfiki napotykanych problemów technicznych, jak i metod wykorzystywanych przy ich rozwiązywaniu.

Kompetencje te umożliwiają właściwą ocenę i interpretację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego najbliższym otoczeniu, a także skuteczną i kreatywną współpracę w zespołach, transfer technologii i innowacji, np. w zakresie wyboru i implementacji metodyk prowadzenia projektów (zarówno tych klasycznych jak: PMI, PRINCE, RUP, jak i tych technicznie zaawansowanych, takich jak: Agile, Lean, SCRUM, XP). 

Do dyspozycji studentów są licencjonowane systemy klasy ERP firm: proAlpha., IFS oraz Rekord, jak również system branży medycznej KS-Somed. W przypadku zajęć związanych z prowadzeniem projektów IT istnieje możliwość uzyskania certyfikatów RUP/IBM przy współpracy z Centrum Kompetencyjnym IBM przy Politechnice Koszalińskiej.

Specjalność ISZ jest w szczególności dedykowana absolwentom inżynierskich studiów technicznych, które ukończyły studia pierwszego stopnia na specjalnościach stricte informatycznych (np. programowanie komputerów, zarządzanie sieciami, programowanie internetowe) i chcą rozszerzyć kompetencje, np. w zakresie wdrożeń i obsługi systemów IT, planując swoją karierę na stanowiskach zarządczych.