↑ Powrót do Konferencje

Konferencja 2019

16-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

21 tydzień 2019 roku dla pracowników Wydziału Elektroniki i Informatyki był bardzo pracowity. W jednym czasie zbiegły się obchody 30-lecia Wydziału oraz XVI Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Konferencja odbyła się pierwszy raz w nadmorskich Dąbkach, w dniach 22-24.05.2019. Patronami Konferencji byli dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz (Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK), dr hab. inż. Jerzy Pejaś (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT), prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala (Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN). 

Tegoroczna edycja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra, po czym głos zabrali: Dziekan Wydziału Informatyki ZUT, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PK prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński. W wystąpieniach inaugurujących konferencję podkreślono, że Wydział Elektroniki i Informatyki obchodzi właśnie jubileusz 30-tu lat swojego istnienia. W nawiązaniu do tej rocznicy wielu uczestników Konferencji złożyło na ręce Dziekana Wydziału serdeczne życzenia dalszego, pomyślnego i dynamicznego rozwoju. Podkreślono również wieloletni charakter konferencji oraz jej konsekwencje – udziału we wcześniejszych edycjach Konferencji, w przypadku niektórych uczestników zapoczątkował ich późniejszą karierą naukową – wielu uczestniczących posiada obecnie wyższe stopnie naukowe, a także pełni odpowiedzialne funkcje administracyjne.

 

  

W konferencji wzięło udział 60 gości reprezentujących 9 ośrodków akademickich w Polsce (Politechnika Koszalińska, ZUT Szczecin, ATH Bielsko-Biała, PWSZ Kalisz, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Poznańska, WSB Gdańsk, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska). 

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:

 • Prof. dr hab. Witold Gulbiński – prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej
 • Dr hab. inż. Tomasz Królikowski – prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki – dziekan Wydziału elektroniki Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. inż. Jerzy Pejaś – Dziekan Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
 • Dr hab. inż. Sławomir Kłos – Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dr inż. Julian Jakubowski – Dziekan Wydziału Zamiejscowego UZ w Sulechowie
 • Dr inż. Irena Bach Dąbrowska – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jardzioch – redaktor naczelny czasopisma Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Dr inż. Arkadiusz Gola – redaktor naczelny czasopisma Applied Computer Science
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta – Przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PTZP
 • Dr inż. Sebastian Pecolt – przewodniczący Koła SEP nr 18 przy Politechnice Koszalińskiej

  

Agenda konferencji składała się z sesji inauguracyjnej oraz pięciu regularnych sesji. W sesji inauguracyjnej referat nt. problemów optymalizacji wielokryterialnej wygłosił prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki z Politechniki Wrocławskiej. Pierwszą i drugą sesję poprowadził dr inż. Rafał Wojszczyk, tematyka prezentowanych na nich wystąpień dotyczyła: odpornego planowania i harmonogramowania oraz wybranych zastosowań systemów klasy ERP. W trzeciej sesji prowadzonej przez  dr inż. Arkadiusza Golę, przedstawione referaty dotyczyły zagadnień skanowania trójwymiarowego, projektowania oprogramowania użytkowego oraz współpracy nauki z biznesem. Czwartą i piątą sesję poprowadził dr inż. Krzysztof Bzdyra, tematyka przedstawianych na niej  referatów była bardzo zróżnicowana, jej zakres najlepiej oddają słowa kluczowe: detekcja i porównywanie obiektów w obrazach, segmentacja śpiewu, marszrutyzacja dronów, uczenie maszynowe, profile inteligencji wielorakich oraz predykcja defektów w oprogramowaniu.  

W przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, a nawet dotknąć kosmicznych rzeczy – i to dosłownie! Było to możliwe za sprawą kół naukowych Politechniki Koszalińskiej: Koła Pasjonatów Elektroniki, Bez oporu oraz Logtech, których członkowie wystawili i zademonstrowali działanie urządzeń zrealizowanych w ramach prowadzonych przez siebie projektów. Był tam m.in. łazik kosmiczny, elektroniczny instrument muzyczny zrobiony z pomarańczy i jabłek, miniaturowa zrobotyzowana linia produkcyjna i wiele, wiele innych rozwiązań. Przedstawione prace wzbudziły duże zainteresowanie u starszych kolegów, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Członkowie kół naukowych z zainteresowaniem brali również udział w sesjach konferencji.  

  

Rozmowy kuluarowe dotyczyły również przyszłości Konferencji i opracowania jej nowej formuły. Rozważano wprowadzenie specjalnych warsztatów dla doktorantów, udziału (prezentacji) przedstawicieli biznesu jak również zapewnienie nowych możliwości publikowania w czasopismach wysoko punktowanych i/lub indeksowanych w Scopus, WoS. Wieczorne spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze, przy grillu. Spotkaniu towarzyszyły liczne rozmowy, również na temat planów i oczekiwań odnośnie przyszłorocznej XVII Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki.

 

Szczegóły organizacyjne i atmosferę Konferencji dokumentują załączone zdjęcia przedstawiające migawki z jej przebieg dostępne w internecie (https://bit.ly/2wkazED). 

Kolejna XVII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej przy współudziale ZUT, odbędzie się za rok w Koszalinie.

dr inż. Krzysztof Bzdyra

dr inż. Rafał Wojszczyk

Komitet Organizacyjny

Patroni:

 

Wydział Informatyki               Wydział Elektroniki i Informatyki      Komitet Inżynierii Produkcji

    ZUT                                                   PK                                               PAN

 

Wsparcie: